Uitnodiging algemene ledenvergadering 21 april 2023

Het 95e seizoen gaat van start, maar niet voordat wij even ‘officieel’ bijgepraat hebben.
Wij hebben wat te melden, u wellicht ook.
Het Oosterbadbestuur nodigt u daarom van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen
.

ALV vrijdag 21 april a.s.: vergaderen in ‘The Beach’

De vergadering start om 20:00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

Opening
Notulen vergadering 2022
Ingekomen stukken
Financiën (Financieel verslag 2022, kascontrole, begroting 2023, tarieven 2023)
Bestuursverkiezing – aftredend en herkiesbaar: Goos Bartels en Bob Wijnberg
Toelichting seizoen 2023
Rondvraag
Pauze en daarna: pubkwis

Waar vergaderen we?
De vergadering wordt gehouden bij ‘The Beach’, Oosteinderweg 247a, Aalsmeer.

In de maand april wordt uw lidmaatschapsbijdrage geïncasseerd. Die bijdrage blijft €10,00.
Heeft u (nog) geen automatische incasso afgegeven? Dan verzoeken wij u de betaling van €10,00 zelf over te maken naar:
NL44 RABO 0300164211, t.n.v. Zwemvereniging Het Oosterbad.