Zwemvereniging Het Oosterbad, gevestigd aan mr. Jac. Takkade 1, Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.hetoosterbad.nl; mr. Jac. Takkade 1, Aalsmeer

Mw. E.L. Boom is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemvereniging Het Oosterbad, zij is te bereiken via bestuur@hetoosterbad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Oosterbad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het Oosterbad verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat er tijdens activiteiten in het Oosterbad foto’s genomen kunnen worden. Deze kunnen worden gebruikt op de website of Facebook. Wij stellen ons op het standpunt dat u als ouder hier automatisch toestemming voor geeft.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@hetoosterbad.nl, dan verwijderen wij deze informatie. U kunt ook contact met ons opnemen als u beeldmateriaal liever verwijderd wilt hebben.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Oosterbad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om diensten bij u af te leveren, hieronder wordt verstaan het lidmaatschap bij Zwemvereniging Het Oosterbad, activiteiten van de Zwemvereniging, toegang tot het zwembad, alsmede het geven van zwemlessen al dan niet met als resultaat het behalen van een zwemdiploma.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Oosterbad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Oosterbad) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Oosterbad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar voor al uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Oosterbad verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Oosterbad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Oosterbad, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@hetoosterbad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Oosterbad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Oosterbad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@hetoosterbad.nl

Algemeen

Zwemvereniging Het Oosterbad (Kamer van Koophandel 40594913), hierna te noemen Het Oosterbad, verleent u hierbij toegang tot www.hetoosterbad.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Het Oosterbad en derden zijn aangeleverd. Het Oosterbad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Het Oosterbad.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Het Oosterbad.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Het Oosterbad oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Het Oosterbad zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Het Oosterbad en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Het Oosterbad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.